STATUTUL ŞI REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE
AL CENTRULUI ACADEMIC DE CERCETARI IN TURISM ŞI SERVICII
(CACTUS)

Cap. I. Scopul şi obiectivele Centrului Academic de Cercetări în Turism şi Servicii
Art. l. Centrul Academic de Cercetari in Turism şi Servicii este o structura distincta de cercetare interdisciplinara cu larga deschidere internaţionala care funcţionează in cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
Art. 2. Scopul Centrului Academic de Cercetari in Turism şi Servicii este promovarea cercetării ştiinţifice in domeniile turismului şi serviciilor în interdependenţă cu alte domenii conexe pentru creşterea vizibilităţii internaţionale, pentru creşterea competitivităţii în relaţie cu universităţi şi centre de cercetare similare, cu instituţiile şi autorităţile administrative dar şi cu societatea civila din România, din alte state UE.
Art. 3. Centrul, prin activităţile de cercetare ştiinţifică şi aplicativă desfăşurate în cadrul unor proiecte de cercetare cu finanţare naţională şi internaţională, contribuie la îmbunătăţirea performanţelor organizaţiilor/instituţiilor/societăţilor comerciale din România prin descoperirea şi aplicarea de noi modele, abordări, soluţii inedite rezultate din cercetare pentru rezolvarea problemelor de interes academic/universitar/ sau din mediul de afaceri românesc.

Art. 4. Centrul îşi propune sprijinirea şi valorificarea potenţialului de cercetare al cadrelor didactice şi cercetătorilor din Academia de Studii Economice prin crearea de echipe interdisciplinare pentru derularea de cercetări transdisciplinare, studii şi pentru elaborarea de proiecte cu finanţare internă şi internaţională dar şi pentru promovarea membrilor tineri, doctoranzi, masteranzi şi studenţi la ciclul de licenţă, în vederea dezvoltării capacităţii de cercetare a acestora lucrând in echipe de cercetare fundamentală şi aplicativă dar şi pentru obţinerea unor burse de cercetare, de studii doctorale şi postdoctorale şi de documentare in universităţi şi centre de cercetare internaţionale cu care Centrul Academic de Cercetări în Turism şi Servicii colaborează.
Art. 5. Centrul îşi propune valorificarea cercetării ştiinţifice prin diseminarea rezultatelor şi publicarea acestora în reviste ISI, reviste înregistrate în BDI, în Revista Amfiteatru economic a Facultăţii de Business si Turism dar şi in alte reviste de specialitate din Academia de Studii Economice şi din alte universităţi partenere din ţară şi străinătate, inclusiv, prin publicarea unor cărţi şi prin colaborări la alte reviste ştiinţifice de prestigiu din ţară şi din străinătate.
Art. 6. Centrul va promova elaborarea şi implementarea unor programe internaţionale de cercetare şi educaţionale în vederea creşterii vizibilităţii cercetării ştiinţifice dar şi învăţământului superior în domeniile de larg interes ale turismului şi serviciilor.

Cap. II. Obiectul de activitate al Centrului Academic de Cercetări în Turism şi Servicii

Art. 7. CENTRUL ACADEMIC DE CERCETARI IN TURISM ŞI SERVICII are ca obiect de activitate de bază: cercetare fundamentală şi aplicativă interdisciplinară şi transdisciplinară în domeniile turismului şi serviciilor, care implică echipe mixte de profesori şi cercetători specializaţi în domenii distincte din mediul academic şi de cercetare din ţara noastră şi din străinătate dar şi din administraţia centrală şi locală şi societatea civilă, din organizaţii profesionale reprezentative.
Art. 8. Alte activităţi desfăşurate: consultanţă în domeniile turismului şi serviciilor dar şi în domenii specifice compatibile şi pentru elaborarea de proiecte de cercetare ca şi coordonator şi/sau ca membru în consorţii interne şi internaţionale, expertiză, training pentru absolvenţi sub forma de programe de scurta durată şi master, servicii ştiinţifice, din iniţiativă proprie sau din iniţiativa unor parteneri interni şi internaţionali, având drept de eliberare de certificate de absolvire singur sau în colaborare cu structurile specializate din ASE.

Cap. III. Resurse umane
Art. 9. Echipa Centrului Academic de Cercetări în Turism şi Servicii este formată din:
– Directorul Centrului, iniţiatorul şi fondatorul Centrului;
– 2 Directori executivi;
– 1 Secretar ştiinţific;
– 1 secretar administrativ- economic selectat prin concurs;
– 19 membri fondatori cu acord liber exprimat şi drepturi depline, potrivit prezentului statut;
– membri cooptaţi ulterior pe baza performanţelor lor profesionale şi în domeniul cercetării în mediul intern şi internaţional în domeniile turismului şi serviciilor şi în alte domenii specifice declarate prin acest statut.
Art. 10. Echipa de management şi administrativă a Centrului se poate extinde pe măsură ce performanţele în domeniul cercetării şi vizibilitatea Centrului evoluează şi se pot asigura resursele financiare pentru finanţarea cheltuielilor directe şi indirecte aferente funcţionarii eficiente şi continue a acestuia.
Art. 11. Partenerii interni şi intenationali, potrivit anexei 2 la prezentul statut, sunt de 2 tipuri: parteneri fondatori şi parteneri cooptaţi ai Centrului Academic de Cercetări în Turism şi Servicii.
a) Ambele categorii reprezintă organizaţii care susţin dezvoltarea activităţilor prevăzute in strategia pe termen mediu şi în planurile strategice pe termen scurt ale Centrului, fiind reprezentative pentru mediul intern sau internaţional de cercetare şi consultanţă, dar şi pentru domenii de bază ale sectorului din România şi din străinătate unde activează ca independente sau asociate în sectorul sau privat.
b) Parteneriatele cu aceste tipuri de organizaţii sunt statuate pe baza unui acord scris care conţine obiectivele urmărite, modalităţile de derulare a parteneriatelor, condiţiile şi termenele agreeate de părţi, fără a fi exclusă colaborarea pe termen nelimitat şi în domenii conexe cu cele de bază specificate prin acest statut.

Cap. IV. Resurse financiare şi materiale
Art. 12. Patrimoniul Centrului Academic de Cercetări în Turism şi Servicii este constituit din:
– subvenţie de la stat;
– proiecte de tip Grant prin CNCSIS, CEEX, PC7, FSC, FSE, Banca Mondiala, Banca Europeana pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii;
– sprijinul financiar al altor universităţi, centre internaţionale de cercetare sau alte programe internaţionale şi naţionale de finanţare;
– contracte de consultanţă şi training pentru organizaţii din sectorul public şi privat;
– sponsorizări şi donaţii.
Art. 13. Modul de utilizare a resurselor se aprobă la propunerea Consiliului Director al Centrului şi conducerea Academiei de Studii Economice din Bucureşti, cu respectarea dispoziţiilor legale. Utilizarea resurselor, în conformitate cu legea, poate fi:
a) pentru dezvoltarea bazei materiale şi de comunicare proprii pentru cercetare;
b) pentru achiziţionarea de cărţi pentru biblioteca Centrului;
c) pentru achiziţionarea de materiale documentare pe suport electronic;
d) pentru achiziţionarea de consumabile de birotică, papetarie;
e) pentru achiziţionarea de mijloace didactice, inclusiv jocuri şi aplicaţii utilizabile în procesul didactic şi de cercetare dar şi de diseminare a rezultatelor cercetării;
f) pentru plata personalului didactic şi administrativ care desfăşoară activităţi de cercetare şi administrative;
g) pentru dezvoltarea bazei materiale pentru învăţământul postuniversitar, masterat şi doctorat;
h) burse de cercetare, studii şi instruire;
i) stagii de informare şi documentare;
j) taxe de participare ca membru în organisme, organizaţii şi instituţii de profil;
k) taxe pentru participare la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
l) taxe pentru area rezultatelor cercetării ştiinţifice în reviste ştiinţifice naţionale şi internaţionale înregistrate în baze de date internaţionale şi cu recunoaştere ISI;
m) editarea de lucrări de cercetare, carte didactică şi de specialitate;
n) editarea de materiale de informare şi promovare a Centrului;
o) remunerarea personalului angajat (inclusiv în sistem de cumul cu plata cu ora) pentru realizarea contractelor;
p) acoperirea cheltuielilor cu consumabile şi altele necesare bunei funcţionări a centrului.
Art. 14. Participarea la veniturile Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Veniturile realizate şi neutilizate la finele anului se reportează cu aceeaşi destinaţie in anul următor.
Art. 15. Centrul de cercetare deţine, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, spaţiu pentru studiu şi cercetare, precum şi alte bunuri care înlesnesc activitatea de cercetare şi sunt utilizate de toţi membrii.
Art. 16. Veniturile, bunurile imobile şi mobile care sunt şi cele care vor fi dobândite de Centrul de cercetare, în conformitate cu prevederile legale, se constituie în patrimoniu al Centrului, servind la realizarea scopurilor prevăzute în prezentul statut.

Cap. V. Drepturile şi obligaţiile membrilor Centrului de Cercetări
Art. 17. Drepturi
– să propună şi să susţină direct sau indirect desfăşurarea unor activităţi de cercetare ştiinţifică şi aplicativă dar şi de diseminare a rezultatelor obţinute;
– să beneficieze de acoperirea taxelor pentru participarea la seminarii şi conferinţe naţionale şi internaţionale, atunci când din echipa fac parte cel puţin 2 membri fondatori;
– să beneficieze de acoperirea taxelor determinate de publicarea în străinătate a rezultatelor activităţii de cercetare desfăşurata in cadrul Centrului, atunci când din echipa fac parte cel puţin 2 membri fondatori ai Centrului;
– să publice (pe site-ul Centrului) lucrări de ţinută ştiinţifică în domeniile turismului şi serviciilor, managementului resurselor umane din turism şi servicii, managementului proiectelor, politicilor specifice turismului şi serviciilor, şi în alte domenii conexe: marketing, management, evaluare patrimonială, statistică, metode de cercetare cantitative şi calitative;
– să beneficieze de burse de documentare în ţară şi străinătate pentru perfecţionare profesională;
– să beneficieze de întreaga bază tehnico-materială şi de cercetare a Centrului în vederea realizării obiectivelor prevăzute în strategia pe termen mediu a acestuia şi în planurile de acţiune pe termen scurt;
– să beneficieze de sprijinul Centrului, atât pentru dezvoltarea unor cercetări empirice dar şi pentru cercetări masterale şi doctorale avansate;
– să beneficieze de asistenţă pentru derularea unor proceduri specifice de elaborare de proiecte, lucrări, de identificare de parteneri, de desfăşurare a unor stagii de pregătire in universităţi şi centre de cercetare din străinătate sau pentru completarea unor aplicaţii in vederea accesării unor finanţări interne sau internaţionale, în baza unor condiţii negociate anterior cu conducerea centrului;
– să beneficieze de întreaga baza informaţională a Centrului în vederea dezvoltării de activităţi de cercetare potrivit strategiei şi programelor Centrului;
– să beneficieze de întreaga reţea de cercetare dar şi de colaboratorii de care dispune Centrul pentru dezvoltarea proiectelor proprii de cercetare.

Art. 18. Obligaţii
a) să fie angajaţi cu carte de muncă în Academia de Studii Economice din Bucureşti sau să studieze ca şi doctoranzi în această universitate;
b) să-şi păstreze statutul de membru cel puţin 5 ani de la data inscrierii;
c) să susţină dezvoltarea cercetărilor în echipe interdisciplinare şi specializate împreună cu alţi membrii ai centrului pentru elaborarea de proiecte de cercetare, care să fie lansate în competiţii internaţionale şi naţionale din partea ASE prin CACTUS;
d) să identifice noi surse de finanţare şi dezvoltare a Centrului, astfel încât pe termen mediu acesta să devină eligibil în competiţiile internaţionale de proiecte ce implică şi cofinanţări din partea membrilor;
e) să identifice potenţiali beneficiari de consultanţă din sectorul public sau privat din ţară şi străinătate
f) să participe activ şi concret la realizarea obiectivelor Centrului de cercetari şi a planurilor strategice pe termen scurt şi mediu ale acestuia;
g) să contribuie prin conduita proprie, etică şi morală, la sporirea prestigiului Centrului de cercetare;
h) să păstreze bunurile patrimoniului Centrului în condiţii optime de funcţionare;
i) să respecte deciziile forurilor de conducere ale Centrului, Facultăţii de Business şi Turism şi celorlalte facultăţi din care fac parte membrii fondatori şi să nu activeze împotriva interesului Centrului şi să respecte deontologia profesională şi legile ţării;
j) să sprijine colaborarea în domeniul cercetării dar şi pentru dezvoltarea de programe inclusiv training cu alte instituţii de cercetare de profil din ţară şi străinătate, dar şi cu organizaţii din sectorul public şi privat;
k) să iniţieze şi sa dezvolte reţele-suport pentru derularea cercetărilor aplicative pentru studenţi în cadrul unor programe de internship în ţară şi străinătate;
l) să contribuie la identificarea şi dezvoltarea de parteneriate interne şi internaţionale în domeniile de activitate ale Centrului şi pentru integrarea acestuia în reţele internaţionale de cercetare de tip ERA;
m) să contribuie la identificarea de surse suplimentare de finanţare a activităţii Centrului pentru creşterea vizibilităţii interne şi internaţionale a acestuia, dar şi pentru implementarea strategiei pe termen mediu şi a planurilor strategice pe termen scurt;
n) sa iniţieze cel puţin o dată la doi ani o propunere concretă de proiect sau program care să fie implementat în colaborare cu alţi membri ai Centrului în cadrul unor echipe de proiect interdisciplinare;
o) să promoveze imaginea Centrului ori de cate ori participă la reuniuni şi manifestări ştiinţifice şi de cercetare naţionale şi internaţionale.

Cap. VI. Structura de conducere
Art. 19. Centrul de cercetare este condus de un Consiliul Ştiinţific format din Directorul Centrului şi alţi trei membri, doi directori executivi pentru fiecare din domeniile de bază ale Centrului şi un secretar ştiinţific implicat la nivel operaţional în toate activităţile Centrului. Consiliul Ştiinţific îşi elaborează propriul regulament de funcţionare.
Art. 20. În cadrul Centrului de cercetare pot funcţiona pe posturi distincte şi următoarele categorii de resurse umane: personal de cercetare, personal de cercetare asociat, inclusiv doctoranzi şi studenţi precum şi alte categorii de personal, potrivit Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi Legii nr. 324/2003 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.
Art. 21. Funcţiile şi gradele de cercetător ştiinţific se obţin potrivit Legii 319/2003 şi Regulamentului ASE privind ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare.
Art. 22. Consiliul Ştiinţific coordonează întreaga activitate de cercetare ştiinţifică şi administrativ – economică a Centrului şi are, în principal, următoarele atribuţii:
a) elaborează, analizează şi avizează programele de cercetare ştiinţifică anuale şi de perspectivă ale centrului ;
b) dezbate şi analizează planurile de cercetare ştiinţifică prioritare;
c) avizează structura organizatorică a Centrului;
d) analizează şi avizează activitatea Centrului;
e) analizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de cercetare ştiinţifică din Centru şi modul de executare a acestuia;
f) întocmeşte anual un raport privind activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul Centrului şi propune direcţiile de dezvoltare a cercetării ştiinţifice.

Art. 23. Domeniile de activitate distincte din cadrul Centrului Academic de Cercetări în Turism şi Servicii, potrivit misiunii acestuia, viziunii şi obiectivelor strategice stabilite sunt: (1) Studii, cercetări şi consultanţă internă şi internaţională; (2) Proiecte de cercetare şi educaţionale cu finanţare internă şi internaţională; (3) Relaţii interne şi internaţionale de cercetare şi parteneriate viabile şi sustenabile pe termen lung. Fiecare domeniu de activitate este condus de un director executiv, responsabil de realizarea obiectivelor centrului în domeniul de activitate specificat. Numirea celor trei directori se face de către Directorul general al centrului, dintre membrii acestuia, în funcţie de performanţele ştiinţifice, de cercetare şi didactice dar şi de vizibilitatea deosebită a acestora în mediul intern şi internaţional de cercetare şi de consultanţă în sectorul public şi privat.
Art. 24. La nivel operaţional Consiliul Ştiinţific este sprijinit de 2 secretari: secretarul ştiinţific, cadru didactic sau cercetător sau doctorand, implicat în toate activităţile de bază ale centrului în cele trei domenii de cercetare şi membru in Consiliul Ştiinţific şi secretarul administrativ-economic, cu studii superioare, care gestionează toate problemele de natura administrativ-economică ale Centrului. Angajarea acestuia din urmă se face prin concurs organizat de ASE, potrivit procedurilor legale.
Art. 25. Colectivul Centrului Academic de Cercetări în Turism şi Servicii este format din cadre didactice, cercetători, doctoranzi, masteranzi şi studenţi;
Art. 26. Strategia de cercetare, bugetul de cheltuieli şi venituri se stabilesc de către colectivul de specialişti al Centrului sub coordonarea Consiliului Ştiinţific.
Art. 27. Directorul Centrului are următoarele atribuţii:
a) Stabileşte în colaborare cu membrii Consiliului Ştiinţific strategia pe termen mediu şi planurile strategice pe termen scurt ale Centrului;
b) Coordonează implementarea planului de acţiune pentru anul în curs şi se preocupă de realizarea obiectivelor stabilite în termenele aprobate;
c) Reprezintă Centrul în faţa conducerii Facultăţii, a Rectoratului Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în faţa instituţiilor, respectiv partenerilor, colaboratorilor actuali şi viitori din ţară şi străinătate;
d) Coordonează activităţile din cele trei domenii distincte de activitate ale centrului, astfel încât obiectivele pe termen scurt şi mediu să poată fi realizate;
e) Prezintă anual raportul de activitate în cadrul reuniunilor anuale special organizate;
f) Stabileşte cadrul administrativ al Centrului;
g) Coordonează întreaga activitate din cadrul Centrului şi asigură diviziunea clară a sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor membrilor Consiliului Director dar şi a celorlalţi membri ai Centrului în procesul de realizare a obiectivelor pe termen scurt şi mediu;
h) Răspunde de gradul de realizare a strategiilor şi programelor Centrului Academic de Cercetări în Turism şi Servicii;
i) Încheie protocoale de colaborare cu universităţi şi centre de cercetare similare din ţară şi străinătate;
j) Negociază contracte de cercetare şi consultanţă cu parteneri interni şi internaţionali;
k) Decide, in urma unor consultări, cu privire la priorităţile de dezvoltare în domeniile principale de activitate ale Centrului;
l) Organizează reuniuni periodice cu membrii Centrului pentru a se asigura de mobilizarea acestora pentru realizarea obiectivelor strategice şi activităţilor pe termen scurt;
m) Dispune repartizarea spre elaborare şi implementare a unor teme de cercetare şi a unor proiecte, potrivit strategiei Centrului;
n) Asigura organizarea membrilor Centrului în echipe de cercetare interdisciplinare sau specializate, funcţie de priorităţile din programul de cercetare pe termen scurt şi în strategia pe termen mediu şi lung a Centrului;
o) Iniţiază şi derulează şi alte activităţi solicitate de conducerea Academiei de Studii Economice, contribuind la implementarea strategiei universităţii în domeniul cercetării ştiinţifice în plan intern şi internaţional.

Art.28 Directorul executiv pentru studii, cercetări şi consultanta interna şi internaţionala:
a) Răspunde de programarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare pentru elaborarea de studii şi cercetări ce urmează a fi derulate, elaborate susţinute şi/sau în ţară şi străinătate;
b) Iniţiază formarea de grupuri de lucru pentru derularea unor cercetări teoretice şi aplicative folosind metode şi tehnici de cercetarea cantitativă, calitativă, sociologică, statistică, informatică, etc;
c) Prezintă anual şi ori de câte ori e necesar raportul privind activitatea de studii şi cercetări naţionale şi internaţionale din cadrul centrului;
d) Formulează propuneri de teme pentru studii, cercetări, subiecte de consultanţă pentru turism şi servicii destinate sectoarelor public şi privat. pe care le integrează în programul de cercetare pentru acest domeniu şi în strategia pe termen mediu a Centrului;
e) Identifică publicaţii româneşti şi internaţionale în care pot fi publicate rezultatele studiilor şi cercetărilor derulate de membrii Centrului şi sprijină membrii în derularea demersurilor specifice publicării acestora;
f) Răspunde de diseminarea rezultatelor studiilor şi cercetărilor elaborate în cadrul Centrului;
g) Derulează şi alte activităţi pentru care este solicitat de Directorul Centrului;
h) Desfăşoară şi alte activităţi solicitate de Conducerea ASE, a facultăţilor, a directorului Centrului şi Departamentului de Cercetări Economice atunci când acestea intra în sfera sa de competenţe.

Art.29 Directorul executiv pentru proiecte cu finanţare naţională şi internaţională
a) Răspunde de identificarea de oportunităţi noi de proiecte şi programe cu finanţare naţională şi internaţională ;
b) Formează echipe de proiecte pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru competiţiile naţionale şi internaţionale
c) Asigura informarea permanentă a membrilor Centrului cu privire la stadiul derulării procedurilor de elaborare, evaluare, contractare, achiziţii, implementare şi/sau monitorizarea proiectelor;
d) Răspunde de întocmirea documentaţiei aferente propunerilor de proiecte şi depunerea acesteia în termenele anunţate în cadrul competiţiilor;
e) Coordonează lucrul în cadrul echipelor de proiecte constituite în cadrul Centrului;
f) Identifică oportunităţi de finanţare proiecte şi programe interne şi internaţionale;
g) Prezintă anual un raport al stadiului proiectelor implementate în cadrul Centrului;
h) Derulează şi alte activităţi pentru care este solicitat de directorul Centrului;
i) Desfăşoară şi alte activităţi solicitate de Conducerea ASE, a facultăţilor, a directorului Centrului şi Departamentului de Cercetări Economice, atunci când acestea intra în sfera sa de competente.

Art. 30. Directorul executiv pentru relaţii interne şi internaţionale de cercetare şi parteneriate viabile şi sustenabile pe termen lung

a. Identifică universităţi şi centre de cercetare, dar şi reţele de cercetare interne şi internaţionale în vederea încheierii de parteneriate şi colaborării atât pentru elaborarea studiilor şi cercetărilor cât şi pentru proiectele cu finanţare internă şi internaţională;
b. Identifică relaţii interne şi internaţionale în care să fie publicate rezultatele cercetărilor din cadrul Centrului;
c. Identifică evenimente internaţionale şi naţionale la care pot fi prezentate spre dezbatere şi are rezultatele Centrului;
d. Dezvoltă dialogul cu potenţiali parteneri interni şi internaţionali atât prin comunicarea scrisă cât şi prin intermediul site-ului Centrului;
e. Participă la elaborarea şi implementarea proiectelor de cercetare şi la diseminarea rezultatelor atât în plan intern dar şi internaţional;
f. Elaborează documentaţia pentru încheierea protocoalelor de colaborare internă şi internaţională ale Centrului cu parteneri noi sau tradiţionali din sectorul public şi/sau privat;
g. Formulează propuneri de dezvoltare a relaţiilor interne şi internaţionale ale Centrului;
h. Identifică sponsori sau donatori pentru susţinerea financiară a activităţilor de creştere a vizibilităţii şi de dezvoltare a Centrului;
i. Coordonează elaborarea strategiei de imagine a centrului pe plan intern şi internaţional;
j. Prezintă anual stadiul dezvoltării relaţiilor interne şi internaţionale ale centrului şi contribuie la elaborarea strategiei ofensive a Centrului în reţelele europene şi internaţionale de cercetare;
k. Derulează şi alte activităţi pentru care este solicitat de Directorul Centrului;
l. Desfăşoară şi alte activităţi solicitate de Conducerea ASE, a facultăţilor şi Departamentului de Cercetări Economice, atunci când acestea intră în sfera sa de competenţe.
Art. 31. Secretarul ştiinţific al Centrului Academic de Cercetări în Turism şi Servicii
a) Asigură coordonarea operaţională a Centrului în domeniile principale de activitate ale acestuia;
b) Redactează rapoarte de cercetare şi alte documente necesare pentru a fi înaintate Departamentului de Cercetări Economice din Academia de Studii Economice şi conducerii universităţii ca şi dovadă a performanţelor Centrului în domeniul cercetării;
c) Consultă toţi membrii Centrului in vederea actualizării strategiei pe termen mediu a Centrului şi a planurilor strategice pe termen scurt;
d) Participă la toate activităţile organizate şi se ocupă de buna desfăşurare a acestora în condiţiile şi termenele stabilite de Consiliul Director;
e) Ia masuri ori de cate ori este necesar, pentru a se îndeplini planurile strategice ale Centrului şi formulează propuneri pe care le supune atenţiei Conşiliului Ştiinţific in vederea susţinerii, dezvoltării şi implementării strategiei de cercetare a Centrului şi Academiei de Studii Economice;
f) Asigură cooptarea de colaboratori ai Centrului în diverse activităţi de bază sau auxiliare iniţiate în cadrul Centrului;
g) Organizează şedinţele periodice ale Consiliului Ştiinţific şi asigură diseminarea informaţiilor către toţi membrii Centrului;
h) Îndeplineşte şi alte sarcini pentru care este solicitat de ceilalţi membri ai Conşiliului Ştiinţific al Centrului.
Art. 32. Secretarul administrativ-economic
a) Asigură rezolvarea tuturor problemelor de natură administrativă;
b) Asigură întreţinerea şi buna funcţionare a bazei tehnico-materiale a Centrului;
c) Asigura aprovizionarea Centrului cu materiale şi consumabile necesare desfăşurării activităţii;
d) Asigură susţinere pentru derularea procedurilor de achiziţii de bunuri materiale şi consumabile în cadrul Centrului;
e) Elaborează şi distribuie corespondenţa aferentă activităţii Centrului;
f) Participă la desfăşurarea activităţilor de cercetare de bază dar şi a activităţilor auxiliare pentru elaborarea şi transmiterea propunerilor de proiecte;
g) Derulează activităţi de organizare şi desfăşurare de evenimente iniţiate în cadrul Centrului potrivit programului de activitate al acestuia;
h) Formulează propuneri de îmbunătăţire a condiţiilor de lucru în cadrul Centrului;
i) Identifică sponsori şi derulează procedurile administrative de încheiere a protocoalelor cu aceştia;
j) Asigură actualizarea site-ului Centrului Academic de cercetări în Turism şi Servicii şi a celorlalte materiale de promovare şi susţinere a planurilor strategice ale acestuia ale Facultăţii de Business si Turism şi ale Academiei de Studii Economice;
k) Asigură legătura permanentă cu toate structurile administrative din Academia de Studii Economice pentru o bună funcţionare a Centrului dar şi pentru o informare şi colaborare eficientă în realizarea obiectivelor Centrului şi Academiei de Studii Economice;
l) Lucrează în subordinea directă a Directorului Centrului şi răspunde în faţa acestuia;
m) Asigură suportul necesar tuturor membrilor in efortul lor de implementare a strategiei Centrului pe termen mediu şi a planurilor strategice pe termen scurt;
n) Desfăşoară orice alte activităţi solicitate de Directorul Centrului şi de conducerea Departamentului de Cercetări Economice şi a Academiei de Studii Economice.

Cap. VII. Modul de desfăşurare a activităţii

Art. 33. Documentele obligatorii care stau la baza desfăşurării activităţilor în CENTRUL ACADEMIC DE CERCETARI ÎN TURISM ŞI SERVICII şi care definesc responsabilităţile sunt:
1. Contractul de cercetare care include ca părţi componente: tema programului cu subtemele sale şi valorile fundamentale conform legii;
2. Devizul;
3. Ştatul de funcţii;
4. Documentele de recepţie şi alte piese componente (în cazul Granturilor);
5. Referate;
6. Rapoarte de analiză;
7. Programe şi planuri;
8. Pontajul cuprinzând orele prestate de către personalul administrativ şi de cercetare.

Cap. VIII Rezultatele

Art. 34. Rezultatele recunoscute ale activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează în:
a) numărul şi valoarea granturilor de cercetare câştigate şi realizate în competiţiile naţionale şi internaţionale şi a contractelor de cercetare;
b) rapoarte şi sinteze de cercetare depuse la beneficiarii cercetării, la bibliotecile A.S.E. şi la arhiva Departamentului de Cercetări Economice;
c) Sisteme, modele, produse cu drept de proprietate intelectuală relizate de membrii şi asociaţii Centrului;
d) Programe, soluţii de modernizare şi creştere a eficienţei economice etc. însoţite de documentaţii corespunzătoare depuse de beneficiarii cercetării la bibliotecile A.S.E. şi la arhiva Departamentului de Cercetări Economice;
e) Cărţi, tratate şi monografii cu conţinut ştiinţific inedit publicate în edituri recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi depuse la bibliotecile A.S.E. şi la arhiva Departamentului de Cercetări Economice;
f) Comunicări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional, publicate în volume;
g) Articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, recunoscute pe plan naţional, de C.N.C.S.I.S. sau internaţional (reviste cotate ISI);
h) teze de doctorat finalizate;
i) reprezentări în Academii sau alte organizaţii ştiinţifice europene şi internaţionale;
j) Premii obţinute la nivel naţional şi internaţional.

Cap. IX Activitatea financiară şi de control a gestiunii Centrului
Art. 35. Centrul de Cercetare îşi va asigura finanţarea din subvenţii de stat, proiecte de tip Grant intern sau finanţare internaţională, sponsorizori, donaţii, altele.
Art. 36. Gestionarea fondurilor se va face prin Serviciul de contabilitate al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, de care este direct dependent. Fondurile se vor gestiona de către Consiliul Director. Controlul gestiunii va fi asigurat prin formele specific legale în vigoare.

Cap.X Sancţiuni
Art. 37. Membrii Centrului care nu respectă conţinutul prezentului statut atât din punctul de vedere al sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor, dar şi din punct de vedere etic şi moral pot fi excluşi din echipa de cercetare a Centrului.
Art. 38. Membrii care au contribuţii deosebite la obţinerea unor performanţe deosebite ale Centrului prin activităţile desfăşurate în vederea dezvoltării şi promovării acestuia, pot beneficia de bonusuri suplimentare sub forma de facilităţi în dezvoltarea activităţilor de cercetare iniţiate în mediul intern şi internaţional.

Cap. XI Lichidare, dizolvare
Art. 39. CENTRUL ACADEMIC DE CERCETARI ÎN TURISM ŞI SERVICII se dezvoltă pe termen nelimitat. Dizolvarea Centrului poate fi decisă de M.E.C.T. care va stabili totodată şi destinaţia fondurilor rămase după lichidare.
Art. 40. Lichidarea Centrului şi a bunurilor sale se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 41. Pentru cazurile de încălcare a dispoziţiilor Statutului sau a realizării cu superficialitate a lucrărilor, se aplică dispoziţiile Codului Muncii.

Cap. XII Dispoziţii finale
Art. 42. CENTRUL ACADEMIC DE CERCETARI ÎN TURISM ŞI SERVICII are ca semne distinctive o siglă şi o ştampilă, care vor fi aplicate pe toate înscrisurile acestuia: CACTUS.